Zesummen Danzen (ZD)

DONNESCHDES / JEUDI

Heures: 18h00 – 19h00

Standuert / Place: Centre culturel Mensdorf

Alter/Age: –

Monitrice: Josette BUSCHMANN

Bezuelung / Paiement: Tarifer

Période: 29.09.2022 – 29.06.2023

NB: Zesummen Danzen:  Die Welt der Tänze in der Gruppe entdecken (vorher Tanzgymnastik TG)