Inscription cours 23-24


(LU)
Léif Memberen opgepasst: Fier een "Schnupperkurs" muss een sech net Anschreiwen oder desen schon am Virfeld bezuelt hun, einfach den Cours besichen an dem een schnupperen well, an op der Plaatz der Monitrice / dem Moniteur bescheed soen. Merci ärt F&F Team. (NB: Schnupperkurs as eemol meiglech)

(FR)
Chers membres attention: Pour les "cours d'essais" il n'est pas nécessaire de s'inscrire aux cours et on ne doit pas payer celui-ci à l'avance, il suffit de fréquenter le cours qu'on veut essayer et de s'annoncer auprès du moniteur / de la monitrice. Merci votre team F&F. (NB: Le cours d'essai compte pour une seule fois)

(LU)
WICHTEG: Eng Inscriptioun as just valable wann den Paiement bei éis angaangen as.

(FR)
IMPORTANT: Une inscription n'est valable que si nous avons reçu le paiement.    BodyShape (BS)BodyFit (BF)Capoeira Debut. (Ca1)Capoeira Avcé. (Ca2)GymDouce 60+ (GD)Zesummen Danzen (ZD)Piloxing (PIL)Pilates (P)Yoga All Levels (Y1)Yoga Initiation (Y2)Zumba (ZU)Zumbakids (ZuK)